อาคารA2

ลำดับ

เบอร์

หน่วยงาน

สถานที่

1

3082 ห้องพักอาจารย์สำนักงานสถาบันภาษา อาคารA2 ชั้น 1

2

3083 ห้องพักอาจารย์ภาษาไทย อาคารA2 ห้อง 222

3

3084 ห้องพักอาจารย์ อาคารA2 ห้อง 238

4

3085 ห้องพักอาจารย์  อาคารA2 ห้อง 237

5

3086 ห้องพักอาจารย์  อาคารA2 ห้อง 236

6

3087 ห้องพักอาจารย์  อาคารA2 ห้อง 231

7

3088 ห้องพักอาจารย์ อาคารA2 ห้อง 241

8

3089 ห้องพักอาจารย์ อาคารA2 ห้อง 248

9

3090-3091 ห้องสำนักศิลปวัฒนธรรม อาคารA2 ชั้น 1

10

3092 ห้องพักอาจารย์ภาษาไทย อาคารA2 ห้อง 223