อาคารโลจิสติกส์

ลำดับ

เบอร์

หน่วยงาน

สถานที่

1

3644

ห้องประชาสัมพันธ์ 

( อาคารโลจิสติกส์ ชั้น 1 )

2

3645

ห้องคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

( อาคารโลจิสติกส์ ชั้น 2 )

3

3646

ห้องรองคณบดี 

( อาคารโลจิสติกส์ ชั้น 2 )

4

3647

ห้องรองคณบดี 

( อาคารโลจิสติกส์ ชั้น 2 )

5

3648

ห้องสำนักงานประจำคณะ 

( อาคารโลจิสติกส์ ชั้น 2 )

6

3649

ห้องพักอาจารย์ ( โปรแกรมวิชาการตลาด

และการบริหารทรัพย์กรมนุษย์ ) 201 

( อาคารโลจิสติกส์ ชั้น 2 )

7

3650

ห้องพักอาจารย์ ( โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ) 202  

( อาคารโลจิสติกส์ ชั้น 2 )

8

3650

ห้องพักอาจารย์ ( โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ) 202 

( อาคารโลจิสติกส์ ชั้น 2 )

9

3651

ห้องพักอาจารย์ ( โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 501 

( อาคารโลจิสติกส์ ชั้น 5 )

10

3652

ห้องพักอาจารย์ ( โปรแกรมวิชาการเงินการธนาคารและเศรษฐศาสตร์ ) 502

( อาคารโลจิสติกส์ ชั้น 5 )

 

11

3653

ห้องพักอาจารย์ ( โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

และการจัดการโลจิสติก ) 503

( อาคารโลจิสติกส์ ชั้น 5 )

12

3654

ห้องพักอาจารย์ ( โปรแกรมวิชาการบัญชี )504   

( อาคารโลจิสติกส์ ชั้น 5 )

13

3655

ห้องพักอาจารย์ (โปรแกรมวิชาการบัญชีและธุรกิจระหว่างประเทศและการจักการทั่วไป ) 505 

( อาคารโลจิสติกส์ ชั้น 5 )

14

3656

ห้องพักอาจารย์ ( โปรแกรมวิชาการเงินและการธนคาร ) 621   

( อาคาร A6 ชั้น 2 )

15

3657

ห้องพักอาจารย์ ( โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ) 622    

( อาคาร A6 ชั้น 2 )

16

3658

ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 634 - 635 

( อาคาร A6 ชั้น 2 )

17

3660

ห้องสำนักงานคณะ ( หัวเรือ ) 

( อาคารโลจิสติกส์ ชั้น 1 )

18

3661

ห้องสำนักงานคณะ ( หัวเรือ ) 

( อาคารโลจิสติกส์ ชั้น 1 )

19

3663

ห้องประชุมคณะ506 

( อาคารโลจิสติกส์ ชั้น 5 )