อาคารพลศึกษา

ลำดับ

เบอร์

หน่วยงาน

สถานที่

1

3756

ห้องพักอาจารย์อาคารพลศึกษา 

อาคารพลศึกษา (ชั้น2)

2

3757

ห้องพักอาจารย์อาคารพลศึกษา  อาคารพลศึกษา (ชั้น1)