อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล

ลำดับ

เบอร์

หน่วยงาน

สถานที่

1

3780

อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล1

อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล1

2

3790

อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล1

อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล1