อาคารเกษตร

ลำดับ

เบอร์

หน่วยงาน

สถานที่

1

3736

ห้องพักอาจารย์อาคารเกษตร (ตึกเก่า)

อาคารเกษตร

2

3737 ห้องพักอาจารย์อาคารเกษตร (ตึกใหม่) อาคารเกษตร

3

3738 ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาสังคม อาคารเกษตร