อาคารเทคโนโลยีการอาหาร

ลำดับ

เบอร์

หน่วยงาน

สถานที่

1

3747

ห้องคหกรรม

อาคารเทคโนโลยีการอาหาร

2

3748 ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการอาหาร2 อาคารเทคโนโลยีการอาหาร

3

3749 ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการอาหาร1 อาคารเทคโนโลยีการอาหาร

4

3750 ห้องพักเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการอาหาร อาคารเทคโนโลยีการอาหาร

5

3752 ห้องพักอาจารย์คหกรรม อาคารเทคโนโลยีการอาหาร