อาคารA4

ลำดับ

เบอร์

หน่วยงาน

สถานที่

1

3200

ห้องเจ้าหน้าที่

อาคารA4 ชั้น1

2

3201 ห้องพักอาจารย์ อาคารA4 ชั้น2

3

3202 ห้องพักอาจารย์ อาคารA4 ชั้น3

4

3203 ห้องปฏิบัติการ อาคารA4 ชั้น3