อาคารทวารวดี

ลำดับ

เบอร์

หน่วยงาน

สถานที่

1

3413

งานธุรการคณะมนุษยศาสตร์

อาคารทวาราวดี

2

3414

งานการเงินและพัสดุคณะมนุษยศาสตร์

อาคารทวาราวดี

3

3415

งานโสตทัศนวัสดุคณะมนุษยศาสตร์

อาคารทวาราวดี

4

3416,3419

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาศิลปกรรม

อาคารทวาราวดี ( ชั้น 1 )

5

3417,3418

โปรแกรมวิชาศิลปกรรม 

อาคารทวาราวดี ( ชั้น 1 )

6 3420,3422

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อาคารทวาราวดี ( ชั้น 1 )
7 3421

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อาคารทวาราวดี ( ชั้น 1 )
8 3423,3424

สำนักงานโปรแกรมวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ 

อาคารทวาราวดี ( ชั้น 2 )
9 3425

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาศิลปกรรม ( ดิจิทัลอาร์ท )

อาคารทวาราวดี ( ชั้น 3 )
10 3426

ห้อง ท.101 

อาคารทวาราวดี ( ชั้น 1 )
11 3427

สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาคารทวาราวดี ( ชั้น 1 )
12 3428

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาคารทวาราวดี ( ชั้น 1 )
13 3429,3431

หน่วยวิจัยมนุษยศาสตร์

อาคารทวาราวดี ( ชั้น 1 )
14 3430

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาคารทวาราวดี ( ชั้น 2 )