อาคารทวารวดี

ลำดับ

เบอร์

หน่วยงาน

สถานที่

1

3416,3419

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาศิลปกรรม

อาคารทวาราวดี ( ชั้น 1 )

2

3417,3418

โปรแกรมวิชาศิลปกรรม 

อาคารทวาราวดี ( ชั้น 1 )

3 3420,3422

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อาคารทวาราวดี ( ชั้น 1 )
4 3423,3424

สำนักงานโปรแกรมวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ 

อาคารทวาราวดี ( ชั้น 2 )
5 3425

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาศิลปกรรม ( ดิจิทัลอาร์ท )

อาคารทวาราวดี ( ชั้น 3 )
6 3426

ห้อง ท.101 

อาคารทวาราวดี ( ชั้น 1 )
7 3427

สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาคารทวาราวดี ( ชั้น 1 )
8 3429,3431

หน่วยวิจัยมนุษยศาสตร์

อาคารทวาราวดี ( ชั้น 1 )