อาคารพยาบาล

ลำดับ

เบอร์

หน่วยงาน

สถานที่

1

3564

ศูนย์วิจัยและบริหารท้องถิ่น

อาคารพยาบาล

2

3565

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

อาคารพยาบาล

3

3566

ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ( ผ.ศ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ)

อาคารพยาบาล

4

3567

ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร ( อาจารย์วิไล ตาปะสี ) 

อาคารพยาบาล

5

3568

ห้องคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
( รศ. ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงค์ )

อาคารพยาบาล

6

3569

ห้องรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
( อ.ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ )

อาคารพยาบาล

7

3570

ห้องผู้ช่วยคณบดี 

อาคารพยาบาล

8

3571

ห้องหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลผู่ใหญ่

อาคารพยาบาล

9

3572

ห้องพักอาจารย์พรทิพย์ จอกกระจาย
และอาจารย์ทัตติยา นครไชย

อาคารพยาบาล

10

3573

ห้องพักอาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล
และอาจารย์เรียม นมรักษ์

อาคารพยาบาล

 

11

3574

ห้องหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก
และ
พดุงครรภ์

อาคารพยาบาล

12

3575

ห้องพักอาจารย์สาวรี เอี่ยมละออ และ
อาจารย์วรรณไพร แย้มมา

อาคารพยาบาล

13

3576

ห้องพักอาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์

อาคารพยาบาล

14

3577

ห้องพักอาจารย์ชนม์นิภา ใจดีและอาจารย์สุคนธา ยางสวย 

อาคารพยาบาล

15

3578

ห้องพักรศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์
และอาจารย์สีนวล รัตนวิจิตร   

อาคารพยาบาล

16

3579

ห้องพักอาจารย์พิเศษ

อาคารพยาบาล

17

3580

ห้องพักอาจารย์วชรีกร สุวรรณมณีและ
อาจารย์สุภวรรณ สายสุด

อาคารพยาบาล

18

3581

ห้องพักอาจารย์

อาคารพยาบาล

19

3582

ห้องหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อาคารพยาบาล

20

3583 ห้องอาจารย์เอมวดี เกียรติศิริ อาคารพยาบาล

21

3584 ห้องพักอาจารย์พิเศษ อาคารพยาบาล

22

3585 ห้องหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ อาคารพยาบาล

23

3586 ห้องหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน อาคารพยาบาล
24 3587

ห้องพักอาจารย์จิราพร เกษรสุวรรณ์

และอาจารย์สมบัติ ประทักษ์กลุวงศา
อาคารพยาบาล

25

3588 ห้องให้คำปรึกษา อาคารพยาบาล

26

3589 ห้องปฏิบัติการพยาบาล NLRC 1 อาคารพยาบาล

27

3590 ห้องปฏิบัติการพยาบาล NLRC 2 อาคารพยาบาล