อาคารA5

ลำดับ

เบอร์

หน่วยงาน

สถานที่

1

3231

ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ

อาคารA5

2

3232

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ

อาคารA5