อาคารเฉลิมพระเกียรติ(ตึก 15 ชั้น)

ลำดับ

เบอร์

หน่วยงาน

สถานที่

1

3500

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น3)

2

3501

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น3)

3

3502

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น3)

4

3503

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น3)

5

3504

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น3)

6

3505

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น3)

7

3507, 3508
3528, 3529

งาบบริหารทรัพยากรณ์บุคคล

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น2)

8

3509, 3510 ฝ่ายสวัสดิการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น1)

9

3511, 3556

ฝ่ายนิติกร 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น2)

10

3516

หน่วยโสตฯ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น6)
11

3517

ห้องประชุมสภา อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น3)

12

3519 ห้องสืบค้นบัณฑิตศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น7)

13

3520 หน่วยวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพครูประจำการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น7)

14

3524 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น5)
15

3530

กองนโยบายและแผน อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น4)

16

3531 หน่วยตรวจสอบภายใน อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น5)

17

3535

หน่วยประชาสัมพันธ์ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น1)

18

3542

ห้องผู้อำนวยการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น2)
19

3543, 3552

งานประชุมและพิธีกร อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น2)
20 3550, 3551 การเงินและการบัญชี 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น2)

21 3555

ห้องเลขาอธิการบดี 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น 3)
22

3559,3560

 งานพัสดุ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น 2)
23

3561, 3562

งานบริการทั่วไป  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น2)