อาคารเฉลิมพระเกียรติ(ตึก 15 ชั้น)

ลำดับ

เบอร์

หน่วยงาน

สถานที่

1

3500

ผศ.สมเดช นิลพันธ์ุ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น3)

2

3501

ผศ.สมหมาย เปียถนอม  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น3)

3

3502

ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น3)

4

3503

ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น3)

5

3504

ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น3)

6

3505

อ.ชัยยุทธ  มณีรัตน์

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น3)

7

3507, 3508
3528, 3529

งาบบริหารทรัพยากรณ์บุคคล

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น2)

8

3509, 3510 ฝ่ายสวัสดิการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น1)

9

3511, 3556

ฝ่ายนิติกร 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น2)

10

3516

หน่วยโสตฯ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น6)
11

3517

ห้องประชุมสภา อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น3)

12

3519 ห้องสืบค้นบัณฑิตศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น7)

13

3520 หน่วยวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพครูประจำการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น7)

14

3524 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น5)
15

3530

กองนโยบายและแผน อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น4)

16

3531 หน่วยตรวจสอบภายใน อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น5)

17

3532, 3533 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น4)

18

3535

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น1)

19

3542

ห้องผู้อำนวยการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น2)
20

3543, 3552

งานประชุมและพิธีกร อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น2)
21 3550, 3551 การเงินและการบัญชี 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น2)

22 3555

ห้องเรขาอธิการบดี 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น 3)
23

3557

อ.การุณย์ ด่านประดิษฐ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น3)
24

3559,3560

 งานพัสดุ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น 2)
25

3561, 3562

งานบริการทั่วไป  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น2)