อาคารA7

ลำดับ

เบอร์

หน่วยงาน

สถานที่

1

3476

หน่วยวิจัยปลาสวยงาม 

 อาคาร A7 ชั้น1

2

3477 ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  อาคาร A7 ชั้น2

3

3480 หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร A7 ชั้น5