อาคารกิจการนักศึกษา

ลำดับ

เบอร์

หน่วยงาน

สถานที่

1

3372

อ.ชูชีพ คงมีชนม์ ผู้อำนวยการกองพัฒนากิจการ

อาคารกิจการ ( ชั้น 1 )

2

3377

สำนักงานกิจการนักศึกษา 

อาคารกิจการ ( ชั้น 2 )

3

3378, 3379
3380, 3385
3388

หน่วยบริการ/ตรวจสอบ/อนุมัติ กยศ.      

อาคารกิจการ ( ชั้น 1 )


4
 
3392 จำหน่ายเครื่องหมาย-แจ้งที่อยู่ อาคารกิจการ ( ชั้น 1 )

5

3393 ศูนย์สุขภาพชุนชนเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครฐม อาคารกิจการ ( ชั้น 1 )