อาคารฝ่ายยาน-อาคาร

ลำดับ

เบอร์

หน่วยงาน

สถานที่

1

3400

ฝ่ายยานพาหนะ

 

2

3401

ฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

 

3 3402

ฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์