อาคารสำนักวิทยบริการ

ลำดับ

เบอร์

หน่วยงาน

สถานที่

1

3432 งานวารสารสำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ

2

3433

งานจัดหาสำนักงานวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการ

3

3456

ห้องผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 

สำนักวิทยบริการ (ชั้น 1)

4

3436 ห้องสำนักงานวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการ (ชั้น 1)

5

3437 หน่วยบริการยืม-คืน สำนักวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการ (ชั้น 1)

6

3438 หน่วยบริการวารสาร  สำนักวิทยบริการ (ชั้น 2)

7

3439 ห้องอ่านหนังสือ  สำนักวิทยบริการ (ชั้น 3)

8

3440 หน่วยบริการส่งเสริมการอ่าน สำนักวิทยบริการ (ชั้น 4)
9

3441

หน่วยประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ (ชั้น 5)
10

3442

หน่วยบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า สำนักวิทยบริการ (ชั้น 5)
11

3443

หน่วยบริการโสตทัศน์วัสดุ  สำนักวิทยบริการ (ชั้น 6)

12

3444

หอจดหมายเหตุ 

สำนักวิทยบริการ (ชั้น 7)

13

3451

ห้อง  Researh station 

สำนักวิทยบริการ (ชั้น 1)

14

3452,3453

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

สำนักวิทยบริการ (ชั้น 2)

15

3454

ห้องโถงกลางระหว่างห้องอบรมและห้องประชุมตึกกลาง 

สำนักวิทยบริการ (ชั้น 5)