สำนักคอมพิวเตอร์

ลำดับ

เบอร์

หน่วยงาน

สถานที่

1

3705

งานกองทุนคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์

2

3710

งานบริการครบวงจร

สำนักคอมพิวเตอร์

3

3711

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์

4

3712

สำนักงาน (งานเลขานุการ)

สำนักคอมพิวเตอร์

5 3714

งานเครือข่ายและการสื่อสาร(งานเครือข่ายหลัก)

สำนักคอมพิวเตอร์
6 3715

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักคอมพิวเตอร์
7 3716

งานซ่อมบำรุง

สำนักคอมพิวเตอร์
8 3718

งานระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด

สำนักคอมพิวเตอร์
9 3719

งานนวัตกรรมการคึกษา

สำนักคอมพิวเตอร์

10

3723 งานเครือข่ายและการสื่อสาร(งานระบบ WIFI) สำนักคอมพิวเตอร์

11

3734,3735 โปรแกรมบรรณารักษ์ อาคารมนุษยศาสตร์