อาคารศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัด

ลำดับ

เบอร์

หน่วยงาน

สถานที่

1

3889 หน่วยประชาสัมพันธ์ อาคารศูนย์ศึกษา (ชั้น1)
2

3893

สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศูนย์ศึกษา (ชั้น1)

3

3895 การเงินและการบัญชี อาคารศูนย์ศึกษา (ชั้น1)

4

3896,3897

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาคารศูนย์ศึกษา (ชั้น2)

5

3898

ประกันคุณภาพ

อาคารศูนย์ศึกษา (ชั้น2)

6

3899

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัด อาคารศูนย์ศึกษา (ชั้น2)

7

3900

สำนักงานบัณฑิตศึกษา อาคารศูนย์ศึกษา (ชั้น3)

8

3903

ศูนย์ศึกษานานาชาติ อาคารศูนย์ศึกษา (ชั้น2)
9

3904

หน่วยบริหารงานประชุมและจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์และสัตว์
อาคารศูนย์ศึกษา (ชั้น4)
10

3906

ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศูนย์ศึกษา (ชั้น4)
11

3908

หน่วยบริหารงานประชุมวิชาการและ
การตีพิมพ์เผยแผร่
อาคารศูนย์ศึกษา (ชั้น4)
12

3909

หน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น อาคารศูนย์ศึกษา (ชั้น4)
13

3910

งานบริหารวิชาการและโครงการ
พระราชดำริ
อาคารศูนย์ศึกษา (ชั้น4)
14

3911

สถาบันวิจัย งานบริหารงานทั่วไป อาคารศูนย์ศึกษา (ชั้น4)
15

3912

ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศูนย์ศึกษา (ชั้น4)
16

3913

ห้องผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศูนย์ศึกษา (ชั้น4)
17

3914

ผศ.ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดี อาคารศูนย์ศึกษา (ชั้น4)