อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

เบอร์

หน่วยงาน

สถานที่

1

3331

ห้องวิจัย

อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น1)

2

3332 ห้องโทรศัพท์และสื่อสาร อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น1)

3

3333 ห้องสโมสรอาจารย์ อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น1)

4

3334,3335 สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น1)

5

3336 ห้องทำข้อสอบสำหรับอาจารย์  อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น1)

6

3337 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์  อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2)

7

3338 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2)

8

3339 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน  อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2)

9

3340,3347 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาอังกฤษ ป.โท อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2)

10

3341 ศาลจำลอง อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2)

11

3342-3344 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาพัฒนาชุมชน อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2)

12

3345,3346 ห้องพักอาจารย์กลุ่มวิชาอาเซียน  อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2)

13

3348 ห้องรองคณบดี 1 อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2)

14

3349 ห้องรองคณบดี 2 อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2)

15

3350 ห้องทำงานคณบดี อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2)

16

3351 ห้องรองคณบดี 3 อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2)

17

3352 ห้องผู้ช่วยคณบดี 3 อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2)

18

3353 ห้องพักอาจารย์วิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น3)

19

3354 ห้องประชุมย่อย อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น4)