อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ลำดับ

เบอร์

หน่วยงาน

สถานที่

1

3281

C105 ห้องติดต่อสอบถาม อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น1

2

3282

C104 ห้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น1

3

3283

ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น1

4

3284

C201 ห้องควบคุมเครือข่าย อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น2

5

3285

C203 ห้องพักอาจารย์ SC อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น2

6

3286

C207 ห้องพักอาจารย์ ED อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น2

7

3287 C208 ห้องพักอาจารย์ ED อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น2

8

3288

C209 ห้องสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น2

9

3289 C211 ห้องสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น2

10

3290 ห้องแม่บ้าน ชั้น2 อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น2

11

3291 C301 ห้องพักอาจารย์ IT อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น3

12

3292 C302 ห้องสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น3

13

3293 C308 ห้องพักอาจารย์ IT อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น3

14

3294 C401 ห้องเจ้าหน้าที่เทคนิค อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น4
15

3295

C405 ห้องพักอาจารย์ อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น4
16

3296

C406 ห้องสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น4
17

3297

C410 ห้องสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น4
18

3298

ห้องแม่บ้านชั้น 4 อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น4
19

3299

C505 ห้องพักอาจารย์ อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น5

20

3300 C507 ห้องสาขา ป.โท อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น5