อาคารวิศวกรรมโยธา

ลำดับ

เบอร์

หน่วยงาน

สถานที่

1

3040

ห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต

อาคารวิศวกรรมโยธา

2

3041

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ  

อาคารวิศวกรรมโยธา

3

3042

ห้องพักอาจารย์ 1

อาคารวิศวกรรมโยธา

4

3043

ห้องศูนย์วิจัยน้ำ

อาคารวิศวกรรมโยธา

5

3044

ห้องพักอาจารย์ 2

อาคารวิศวกรรมโยธา

6

3045

cee 201

อาคารวิศวกรรมโยธา