อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และหอประชุม โรงเรียนสาธิตฯ

ลำดับ

เบอร์

หน่วยงาน

สถานที่

1

3605

สำนักวิทยบริการ 

ชั้น 1 DS102

2

3606

ห้องพักเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

ชั้น 2 DS201

3

3607

ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

ชั้น 3 DS301

4

3608

ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

ชั้น 4 DS401

5

3609

ห้องสืบค้น

ชั้น 4 DS403

6

3610

ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

ชั้น 5 DS501

7

3611

ห้องแม่บ้าน 

ชั้น 6