อาคารเรียนโรงเรียนสาธิต

ลำดับ

เบอร์

หน่วยงาน

สถานที่

1

3625

ห้องประชาสัมพันธ์ 

ชั้น 1

2

3626

ห้องฝ่ายปกครอง 

ชั้น 1

3

3627

ห้องฝ่ายทะเบียน 

ชั้น 2

4

3628

ห้องรองผู้อำนวยการและเลขานุการ 

ชั้น 2

5

3629

ห้องผู้อำนวยการ 

ชั้น 2

6

3630

ห้องพิมพ์เอกสาร 

ชั้น 2

7

3631

ห้องฝ่ายวิชาการ 

ชั้น 2

8

3632

ห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 

ชั้น 2

9

3633

ห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายคุณธรรม จริยธรรม 

ชั้น 2

10

3634

ห้องฝ่ายแนะแนว 

ชั้น 3

 

11

3635

ห้องพักอาจารย์กลุ่มสระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้น 4

12

3636

ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระภาษาไทย 

ชั้น 5