อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ลำดับ

เบอร์

หน่วยงาน

สถานที่

1

3003 ห้องสโตร์ ETBชั้น5

2

3004

UBI 1 

ETB ชั้น1

3

3005

UBI 1 ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ   

ETB ชั้น1

4

3006 ห้องพักอาจารย์1    ETBชั้น6

5

3007 ห้องพักอาจารย์1    ETBชั้น6

6

3008 ห้องพักอาจารย์ ETBชั้น5

7

3009 ห้องพักอาจารย์ 5  ห้องพักอาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้า ETB ชั้น4

8

3010 ห้องพักอาจารย์ 4  ศูนย์วิจัยระบบควบคุมเครื่องกลอัตโนมัติ   ETB ชั้น4
9

3011

ห้องพักอาจารย์ 3   ห้องวิจัยอิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงานหมุนเวียน  ETB ชั้น4
10

3012

ห้องพักอาจารย์ 2   ห้องศูนย์วิจัยระบบควบคุมเครื่องกลอัตโนมัติ   ETB ชั้น4
11

3013

ห้องพักอาจารย์ 1    ETB ชั้น4

12

3018

UBI 2 

ETB ชั้น1

13

3017

ห้องพักอาจารย์ 1  ห้องโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 

ETB ชั้น2

14

3016

ห้องพักอาจารย์ 2 ห้องหน่วยวิจัยอาร์เอฟไอดี  

ETB ชั้น2

15

3014

ห้องประชุม

ETB ชั้น3

16

3015

ห้องพักอาจารย์ 1   

ETBชั้น3

17

3011

ห้องพักอาจารย์ 3   ห้องวิจัยอิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงานหมุนเวียน 

ETB ชั้น4

 

18

3019

ห้องพี่บรรเจิด        

ETBชั้น6

19

3020

ห้องพักอาจารย์เจษฏา 

ETBชั้น6

20

3021 ห้องพักอาจารย์สัญญา ETBชั้น4