อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ

เบอร์

หน่วยงาน

สถานที่

1

3101

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

2

3102

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

3

3103

ห้องเจ้าหน้าที่ฟิสิกส์ 

SC 207 ชั้น 2

4

3104

ห้องสมุดประจำโปรแกรมวิชาวิทยา

-

5

3105

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาเคมี

-

6

3106,3115

3116,3118

สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 

SC 107 ชั้น 1

7

3107

ห้องบริการโสตทัศนูปกรณ์ 

SC 109 ชั้น 1

8

3108

ห้องบริการวัสดุการเรียนการสอน 

SC 110 ชั้น 1

9

3109

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ 

SC 204 ชั้น 2

10

3110

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ 

SC 208 ชั้น2

 

11

3111

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ 

SC 218 ชั้น2

12

3112

SC 310 ชั้น3

SC 310 ชั้น3

13

3113

SC  315 ชั้น3

SC  315 ชั้น3

14

3114

SC  408ชั้น4

SC  408 ชั้น4