อาคารคณะครุศาสตร์และปฐมวัย

ลำดับ

เบอร์

หน่วยงาน

สถานที่

1

3941

ห้องสำนักงานคณบดี

อาคารคณะครุศาสตร์

2

3942

ห้องสำนักงานคณบดี

อาคารคณะครุศาสตร์

3

3943

ห้องหัวหน้าสำนักงานคณบดี

อาคารคณะครุศาสตร์

4

3944

ห้องการประถมวัย

อาคารคณะครุศาสตร์

5 3945

ห้องการศึกษาปฐมวัย

อาคารคณะครุศาสตร์
6 3946

ห้องวัดผล

อาคารคณะครุศาสตร์
7 3947

ห้องวิจัยและวัดผลการศึกษา

อาคารคณะครุศาสตร์
8 3948

ห้องจิตวิทยาและการแนะแนว

อาคารคณะครุศาสตร์
9 3949

ห้องพื้นฐานการศึกษา

อาคารคณะครุศาสตร์
10 3950

ห้องพลศึกษา

อาคารคณะครุศาสตร์
11 3951

ห้องหลักสูตรและการสอน

อาคารคณะครุศาสตร์
12 3952

ห้องเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

อาคารคณะครุศาสตร์
13 3953

ห้องเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

อาคารคณะครุศาสตร์

14

3954

ห้องผู้ช่วยคณบดีครุศาสตร์ อาคารคณะครุศาสตร์

15

3955 ห้องคณบดีครุศาสตร์ อาคารคณะครุศาสตร์

16

3956 ห้องรองคณบดีครุศาสตร์ อาคารคณะครุศาสตร์

17

3957 ห้องรองคณบดีครุศาสตร์ อาคารคณะครุศาสตร์

18

3958 ห้องรองคณบดีครุศาสตร์ อาคารคณะครุศาสตร์

19

3959 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะครุศาสตร์