อาคารA1

ลำดับ

เบอร์

หน่วยงาน

สถานที่

1

3153

ห้องพักอาจารย์สาธารณสุข

อาคารA1 ชั้น1

2

3154 ห้องพักอาจารย์สาธารณสุข อาคารA1 ชั้น1

3

3155 ห้องพักอาจารย์สาธารณสุข อาคารA1 ชั้น1

4

3156 ห้องพักอาจารย์สาธารณสุข อาคารA1 ชั้น1